BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

 • Licenca pravnog lica za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, broj rešenja 164-02-00331/2015-01 od 03. 2016. godine izdatog od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Beograd.

Licenca za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu


POSLOVI PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE

 • Licence za izradu glavnog projekta zaštite od požara (licenca A), licence za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara (licenca B)

Licenca za izradu glavnog projekta zaštite od požara

 • Na osnovu Zakona o zaštiti od požara i Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za izvođenje posebne obuke iz oblasti zaštite od požara „N&M Projekt“ Doo poseduje rešenje 09 broj 217-571/17 od 22.05.2017. godine Sektora za vanredne situacije, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije za  izvođenje posebne obuke za lica koja rade na poslovima zaštite od požara u skladu sa  Pravilnikom o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara.

Preuzmite rešenje

 • Na osnovu Pravilnika o posebnim  uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara (kontrolisanje instalacije hidrantske mreže za gašenje požara i mobilnih uređaja za gašenje požara) „N&M Projekt“ Doo Kula poseduje rešenje  pod brojem 62/2018 izdatog od strane Akredaticionog tela Srbije  na osnovu zahteva Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije – Sektora za vanredne situacije   

NAPOMINJEMO da je „N&M Projekt“ Doo Kula jedini u Kulskoj opštini ovlašćen da vrši kontrolisanje ispravnosti hidrantske mreže za gašenje požara, mobilnih uređaja za gašenje požara pod stalnim pritiskom i mobilnih uređaja za gašenje požara koji sadrže bočicu sa pogonskim gasom i izdaje validne   isprave o kontrolisanju istih ispitivanja .

 • Izrada plana i programa obuke zaposlenih iz oblasti PPZ, izrada Pravila i Planova zaštite od požara, sprovođenje obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara.

 

PROCENA RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA

 • Licenca za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja – izdata od strane Ministarstva unutrašnjih poslova na osnovu Zakona o privatnom obezbeđenju

PROCENA RIZIKA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I DRUGIH NESREĆA I IZRADE PLANOVA ZAŠTITE I SPASAVANJA

 • Licenca za izradu Procene rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i Planova zaštite i spasavanja – izdata od strane Ministarstva unutrašnjih poslova na osnovu Zakona o vanrednim situacijama.

OBRAZOVANJE ODRASLIH

 • Rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice od 03. 2018 god. pod brojem 128-022-43/2018-01 odobren je status “N&M Projekt” Doo Kula JPOA za izvođenje programa obuke Stručno osposobljavanje za primenu mera za bezbedan i zdrav rad pri rukovanju viljuškarem .

Preuzmite rešenje

 • Rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice od 06.2017 god. pod brojem 128-022-188/2017-01 odobren je status “N&M Projekt” Doo Kula JPOA za izvođenje programa obuke za poslove zavarivanja .

Preuzmite rešenje

 • Rešenje o ispunjavanju uslova za izvođenje posebne obuke za lica koja rade na poslovima zaštite od požara i upisuje se u Registar pravnih lica koja imaju odobrenje za izvođenje posebne obuke. Ovim rešenjem zamenjuje se Rešenje Ministarstva unutrašnjih poslova RS – sektora za vanredne situacije 09 broj 217-1060/16 od 30.12.2016. godine

Preuzmite rešenje

 • Rešenje da pravno lice “N&M projekt” ispunjava uslove za izvođenje posebne obuke za lica koja rade na poslovima zaštite od požara i upisuje se u Registar pravnih lica koja imaju odobrenje za izvođenje posebne obuke.

Preuzmite rešenje